Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.Zamknij

www.bip.gov.pl
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
Jesteś w: strona główna / uchwały
Sobota, 20 stycznia 2018 r.

Uchwały

UCHWAŁA NR LXXI.632.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2014 r.


UCHWAŁA NR LXXI.632.2014  RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2014 r.      

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.    

   

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 - tekst jednolity), art. 15 ust. 5, art. 33a ust. 6 i art. 34a  ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 - tekst jednolity z późn. zm.2) ), art. 15 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.3)) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity z późn. zm.4)) uchwala się, co następuje:    

 

§ 1. W uchwale nr LVIII.492.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2594 z późn. zm.5)) § 24 otrzymuje brzmienie:  

„§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.”.            

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.          

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.   

 

 Przewodniczący Rady

Adam Urbaniak

 

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 397 i poz.1072.    

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1014.      

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i poz. 915.                

4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232,  poz. 1378.

5) Zmiana tekstu wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r. poz. 786.          
powrót»wersja do druku | rejestr zmian

© 2018. All rights reserved. Mapa serwisu  |  Stronę odwiedzono 1223 razy