Uchwała nr LI/674/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr LI/674/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.1), art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.2), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.3) oraz art. 33a ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601- tekst jednolity z późn. zm.4) uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Zasady ogólne

 

§ 1.

Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej MZK  w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2.

 

§ 2.

Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gmin: Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór, na obszarze których MZK przejęło wykonywanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie porozumień międzygminnych 5.

 

Rozdział 2

Strefy biletowe i ceny biletów

 

§ 3.

Ustala się strefy biletowe w obszarze obowiązywania uchwały objętym lokalnym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK:

1) miejską strefę biletową obejmującą obszar Miasta Zielona Góra;

2) pierwszą podmiejską strefę biletową na obszarze gmin, o których mowa w § 2, obejm ującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gmin i z powrotem, z wyłączeniem miejscowości wymienionych w pkt 3;

3) drugą podmiejską strefę biletową na obszarze gmin, o których mowa w § 2, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości: Wysokie, Laski, Nietków, Letnica i z powrotem;

4) strefę biletową na terenie miejscowości podmiejskiej.

 

§ 4.

Ustala się ceny urzędowe biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w miejskiej strefie biletowej:

1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:

a) normalnych - 2,00 zł,

b) ulgowych - 1,00 zł;

2) biletów dobowych (24 godzinnych) - ważnych na terenie Miasta Zielona Góra przez 24 godziny od czasu skasowania (podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu):

a) normalnych - 8,00 zł,

b) ulgowych - 4,00 zł;

3) sieciowych biletów imiennych - dziesięciodniowych:

a) normalnych - 46,00 zł,

b) ulgowych - 23,00 zł;

4) sieciowych biletów imiennych -  trzydziestodniowych:

a) normalnych - 68,00 zł,

b) ulgowych - 34,00 zł;

5) sieciowych biletów imiennych - dziewięćdziesięciodniowych:

a) normalnych - 190,00 zł,

b) ulgowych - 95,00 zł;

6) sieciowych biletów normalnych na okaziciela trzydziestodniowych - 150,00 zł.

 

§ 5.

Ustala się ceny urzędowe biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez MZK do i z wybranych miejscowości podmiejskich obowiązujące w miejskiej strefie biletowej oraz w pierwszej lub drugiej strefie biletowej podmiejskiej:

1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:

a) normalnych (strefa miejska oraz pierwsza strefa podmiejska) - 3,20 zł,

b) ulgowych (strefa miejska oraz pierwsza strefa podmiejska) - 1,60 zł,

c) normalnych (strefa miejska oraz druga strefa podmiejska) -  4,20 zł,

d) ulgowych (strefa miejska oraz druga strefa podmiejska) -  2,10 zł,

e) normalnych na terenie miejscowości podmiejskiej -  2,20 zł,

f) ulgowych na terenie miejscowości podmiejskiej - 1,10 zł;

2) biletów okresowych imiennych trzydziestodniowych (z wybranej miejscowości w danej strefie podmiejskiej + strefa miejska):

a) normalnych z i do pierwszej strefy podmiejskiej - 112,00 zł,

b) ulgowych z i do pierwszej strefy podmiejskiej - 56,00 zł,

c) normalnych z i do drugiej strefy podmiejskiej - 134,00 zł,

d) ulgowych z i do drugiej strefy podmiejskiej - 67,00 zł,

e) normalnych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do innej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej - 156,00 zł,

f) ulgowych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiejprzez miasto do innej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej - 78,00 zł,

g) normalnych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej  - 178,00 zł,

h) ulgowych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej - 89,00 zł,

i) normalnych na terenie miejscowości podmiejskiej - 62,00 zł,

j) ulgowych na terenie miejscowości podmiejskiej - 31,00 zł.

 

§ 6.

Ustala się ceny urzędowe biletów okresowych ulgowych imiennych - szkolnych- ważnych przez kolejnych jedenaście miesięcy na wszystkie linie w ramach strefy biletowej (termin ważności biletu musi skończyć się z dniem 30 września następnego roku):

1) w miejskiej strefie biletowej - 300,00 zł;

2) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej - 500,00 zł;

3) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej - 600,00 zł;

4) na terenie miejscowości podmiejskiej - 280,00 zł.

 

§ 7.

Ustala się ceny urzędowe biletów okresowych ulgowych, imiennych - studenckich semestralnych na jeden semestr - na okresy od 1 października do 15 lutego roku następnego (I semestr) i od 16 lutego do 30 czerwca (II semestr):

1) w miejskiej strefie biletowej - 135,00 zł;

2) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej - 225,00 zł;

3)  w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowościw drugiej strefie podmiejskiej - 270,00 zł.

 

§ 8.

Ustala się ceny urzędowe biletów obowiązujących we wszystkich strefach biletowych:

1) dobowych, ważnych we wszystkich strefach przez 24 godziny od czasu skasowania -podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu:

a) normalnych - 12,00 zł,

b)   ulgowych  - 6,00 zł;

2) sieciowych imiennych biletów trzydziestodniowych:

a) normalnych  - 250,00 zł,

b) ulgowych - 125,00 zł.

§ 9.

1. Bilet okresowy składa się z legitymacji wydanej przez MZK i znaczka do biletu.

2. Legitymacja zawiera dane:

1) imię i nazwisko posiadacza;

2) adres zamieszkania;

3) rasę przy biletach podmiejskich;

4) zdjęcie posiadacza biletu;

5) wpisany tytuł do ulgi w przypadku biletów ulgowych.

3. Ważność biletu okresowego określona jest na znaczku wydanym na podstawie legitymacji.

 

§ 10.

Ustala się cenę za przewóz bagażu lub/i zwierząt, z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach, w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednoprzejazdowego normalnego obowiązującego na trasie przejazdu.

 

Rozdział 3

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 

§ 11.

1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:

1) posłom i senatorom - na podstawie właściwej legitymacji;

2) inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego;

3) opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji - na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą.

2. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów przysługują również:

1) kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami6- na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich;

2) studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

3) dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, nie objętej obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej.

 

§ 12.

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

1) dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;

2) uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na odstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej;

3) osobom które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;

4) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej);

5) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym świadczenia socjalne wypłacane przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej);

6) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność;

7) pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnego, imiennego uprawnienia, wydanego przez MZK;

8) umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;

9) osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2 - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;

10) osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2 - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;

11) osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta;

12) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;

13) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"  przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę ‘‘Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadany przez Polski Czerwony Krzyż", za oddanie w przypadku kobiet 15litrów krwi, mężczyzn 18litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; na podstawie tych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

 

§ 13.

Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

1) uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

2) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka albo rodziców lub opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka;

3) emerytom, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;

4)  osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminach, o których mowa w § 2, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;

5) uczestnikom studiów III stopnia na podstawie legitymacji uczestnika studiów;

6) osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te instytucje;

7) osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i stosownego zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te instytucje na rentę rodzinną;

8) zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania.

 

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy
na terenie Miasta Zielona Góra, do bezpłatnych przejazdów i biletów ulgowych w „Dniu bez samochodu" oraz w celu obsługi innych uroczystości.

 

Rozdział 4

Opłaty dodatkowe

 

§ 15.

Za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, ustala się następujące opłaty dodatkowe:

1) opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia okumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 80,00 zł,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 150,00 zł;

2) opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie, bez ważnego biletu:

a) przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu obowiązującego do uiszczenia opłaty - 60,00 zł,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 100,00 zł;

3)  opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 60,00 zł,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 100,00 zł;

4) opłata dodatkowa za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub zmianę trasy pojazdu - 400,00 zł;

5) opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 10,00 zł,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 15,00 zł;

6) osoby do 16 roku życia oraz posiadające bilety imienne - po okazaniu uprawnienia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - zwolnione są od opłaty dodatkowej.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 16.

Bilety wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresów, na jakie były wystawione.

 

§ 17.

Traci moc uchwała nr XXXVI/494/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 4, poz. 111 z późn zm. 7).

 

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2009 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Adam Urbaniak

 

 

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 106 poz. 697, z 1998 r. Nr 106
poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96 poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101.

3 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 118, poz. 988.

4 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

5 Zgodnie z § 1 i § 2 pkt 1 i 3:

1) porozumienia z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona
i Gminy Świdnica
z późn zm. (Dz. Urz. Woj. Lubus z 2008 r. Nr 132, poz. 2064 i z 2009 r. Nr 3, poz. 92),

2) porozumienia z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona
i Gminy Czerwieńsk
z późn zm. (Dz. Urz. Woj. Lubus z 2008 r. Nr 132, poz.2065 i z 2009 r. Nr 3, poz. 92),

3) porozumienia z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona
i Gminy Zabór
z późn zm. (Dz. Urz. Woj. Lubus z 2008 r. Nr 132, poz. 2066 i z 2009 r. Nr 3, poz. 91),

4) porozumienia z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona
i Gminy Zielona Góra
. (Dz. Urz. Woj. Lubus z 2008 r. Nr 132, poz. 2067).

6 W dniu podejmowania uchwały - ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371- tekst jednolity
z późn zm.).

7 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 17, poz. 314 i Nr 47, poz. 656.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2009-09-08 13:44:18Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu