Uchwała Nr LXII/551/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2006 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała Nr LXII/551/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 - tekst jednolity z późn. zm.) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r., Nr 50 poz. 601 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 18a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 204 poz. 2088 - tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

            § 1.

W uchwale nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2000 r. w § 2 ust. 2 dodaje się lit. ł o następującym brzmieniu:

„ł) mieszkańcom Zielonej Góry, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" lub będącymi krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi - kobiety i 18 litrów krwi - mężczyźni, posiadającym legitymację „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu honorowo nie mniej niż 15 litrów krwi - przez kobietę i 18 litrów krwi - przez mężczyznę, wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości.

Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Chemiczna 8 na podstawie ww. dokumentów wyda imienne upoważnienie uprawniające do bezpłatnych przejazdów na terenie miasta Zielona Góra.".

            § 2.

W ww. uchwale w § 1 ust. 3 oraz w załączniku nr 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy: „wózków dziecięcych".

            § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

            § 4.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Domaszewicz

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2006-03-22 11:28:46Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu