UCHWAŁA NR LXIV.545.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 marca 2014 - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR LXIV.545.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 marca 2014

 

UCHWAŁA NR LXIV.545.2014
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do
przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 - tekst jednolity),
art. 15 ust. 5, art. 33a ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 - tekst jednolity z późn. zm.2)) oraz art. 15 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.3))
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV.199.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów
taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 1074)) w § 17 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) dzieciom do lat 7, których rodzice posiadają Kartę Zielonogórskiej Rodziny „ZGrana
Rodzina” - na podstawie imiennej e-karty wydanej przez MZK.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1014.
3) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368.
4) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 990.
Id: 19EECEDB-

 

UCHWAŁA NR LXIV.545.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień doprzejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawyz dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 - tekst jednolity), art. 15 ust. 5, art. 33a ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 - tekst jednolity z późn. zm.2)) oraz art. 15 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.3)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV.199.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 1074)) w § 17 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) dzieciom do lat 7, których rodzice posiadają Kartę Zielonogórskiej Rodziny „ZGranaRodzina” - na podstawie imiennej e-karty wydanej przez MZK.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 


Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1014.
3) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368.
4) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 990.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2014-04-07 09:12:13Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu