UCHWAŁA NR V.38.2011 z dnia 16 lutego 2011 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR V.38.2011 z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm. 1) ), art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.
2)), oraz art. 33a ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601- tekst jednolity z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1.
Zasady ogólne


§ 1.

Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej MZK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2.


§ 2.

Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gmin, na obszarze których MZK wykonuje zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach zawartych porozumień międzygminnych.


Rozdział 2.

 

§ 3.

Ustala się strefy biletowe w obszarze obowiązywania uchwały objętym lokalnym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK:
1) miejską strefę biletową obejmującą obszar Miasta Zielona Góra;
2) pierwszą podmiejską strefę biletową na obszarze gmin, o których mowa w § 2, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gmin i z powrotem, z wyłączeniem miejscowości wymienionych w pkt 3;
3) drugą podmiejską strefę biletową na obszarze gmin, o których mowa w § 2, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości: Wysokie, Laski, Nietków, Letnica i z powrotem;
4) strefę biletową na terenie miejscowości podmiejskiej.


§ 4.

Ustala się ceny biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w miejskiej strefie biletowej:
1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:
a) normalnych - 2,40 zł,
b) ulgowych - 1,20 zł;
2) biletów dobowych (24 godzinnych) - ważnych na terenie Miasta Zielona Góra przez 24 godziny od czasu skasowania (podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu):
a) normalnych - 10,00 zł,
b) ulgowych - 5,00 zł;
3) sieciowych biletów imiennych - dziesięciodniowych:
a) normalnych - 50,00 zł,
b) ulgowych - 25,00 zł;
4) sieciowych biletów imiennych - trzydziestodniowych:
a) normalnych - 76,00 zł,
b) ulgowych - 38,00 zł;
5) sieciowych biletów imiennych - dziewięćdziesięciodniowych:
a) normalnych - 220,00 zł,
b) ulgowych - 110,00 zł;
6) sieciowych biletów normalnych na okaziciela trzydziestodniowych - 170,00 zł.


§ 5.

Ustala się ceny biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez MZK do i z wybranych miejscowości podmiejskich obowiązujące w miejskiej strefie biletowej oraz w pierwszej lub drugiej strefie biletowej podmiejskiej:
1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:
a) normalnych (strefa miejska oraz pierwsza strefa podmiejska) - 4,00 zł,
b) ulgowych (strefa miejska oraz pierwsza strefa podmiejska) - 2,00 zł,
c) normalnych (strefa miejska oraz druga strefa podmiejska) - 6,20 zł,
d) ulgowych (strefa miejska oraz druga strefa podmiejska) - 3,10 zł,
e) normalnych na terenie miejscowości podmiejskiej - 2,80 zł,
f) ulgowych na terenie miejscowości podmiejskiej - 1,40 zł;
2) biletów okresowych imiennych trzydziestodniowych (z wybranej miejscowości w danej strefie podmiejskiej + strefa miejska):
a) normalnych z i do pierwszej strefy podmiejskiej - 140,00 zł,
b) ulgowych z i do pierwszej strefy podmiejskiej - 70,00 zł,
c) normalnych z i do drugiej strefy podmiejskiej - 174,00 zł,
d) ulgowych z i do drugiej strefy podmiejskiej - 87,00 zł,
e) normalnych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do innej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej - 200,00 zł,
f) ulgowych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do innej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej - 100,00 zł,
g) normalnych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej - 230,00 zł,
h) ulgowych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej - 115,00 zł,
i) normalnych na terenie miejscowości podmiejskiej - 80,00 zł,
j) ulgowych na terenie miejscowości podmiejskiej - 40,00 zł.

 

§ 6.

Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych imiennych - szkolnych - ważnych przez kolejnych jedenaście miesięcy na wszystkie linie w ramach strefy biletowej (termin ważności biletu musi skończyć się z dniem 30 września następnego roku):
1) w miejskiej strefie biletowej - 330,00 zł;
2) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej - 650,00 zł;
3) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej - 780,00 zł;
4) na terenie miejscowości podmiejskiej - 364,00 zł.


§ 7.

Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych, imiennych - studenckich semestralnych na jeden semestr - na okresy od 1 października do 15 lutego roku następnego (I semestr) i od 16 lutego do 30 czerwca (II semestr):
1) w miejskiej strefie biletowej - 150,00 zł;
2) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej - 293,00 zł;
3) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej - 351,00 zł.


§ 8.

Ustala się ceny biletów obowiązujących we wszystkich strefach biletowych:
1) dobowych, ważnych we wszystkich strefach przez 24 godziny od czasu skasowania - podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu:
a) normalnych - 18,00 zł,
b) ulgowych - 9,00 zł;
2) sieciowych imiennych biletów trzydziestodniowych:
a) normalnych - 324,00 zł,
b) ulgowych - 162,00 zł.


§ 9.

1. Bilet okresowy składa się z legitymacji wydanej przez MZK i znaczka do biletu .
2. Legitymacja zawiera dane:
1) imię i nazwisko posiadacza;
2) adres zamieszkania;
3) trasę przy biletach podmiejskich;
4) zdjęcie posiadacza biletu;
5) wpisany tytuł do ulgi w przypadku biletów ulgowych.
3. Ważność biletu okresowego określona jest na znaczku wydanym na podstawie legitymacji.


§ 10.

Ustala się cenę za przewóz bagażu lub/i zwierząt , z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach, w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednoprzejazdowego normalnego obowiązującego na trasie przejazdu.


Rozdział 3.
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów


§ 11.

1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:
1) posłom i senatorom - na podstawie właściwej legitymacji;
2) inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego;
3) opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji - na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą.
2. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów przysługują również:
1) kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami 4) - na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich;
2) studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
3) dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, nie objętej obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej.

 

§ 12.

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
1) dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;
2) uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej;
3) osobom które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;
4) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej);
5) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym świadczenia socjalne wypłacane przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej);
6) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność;
7) pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnego, imiennego uprawnienia, wydanego przez MZK;
8) umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;
9) osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2 - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;
10) osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2 - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
11) osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta;
12) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;
13) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę ‘‘Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadany przez Polski Czerwony Krzyż", za oddanie w przypadku kobiet 15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; na podstawie tych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

 

§ 13.

Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
1) uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
2) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka albo rodziców lub opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka;
3) emerytom, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;
4) osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminach, o których mowa w § 2, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;
5) uczestnikom studiów III stopnia na podstawie legitymacji uczestnika studiów;
6) osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te instytucje;
7) osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i stosownego zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te instytucje na rentę rodzinną;
8) zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania.


§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra, do bezpłatnych przejazdów i biletów ulgowych w „Dniu bez samochodu" oraz w celu obsługi innych uroczystości.


Rozdział 4.
Opłaty dodatkowe

 

§ 15.

Za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, ustala się następujące opłaty dodatkowe:
1) opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu:
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 30 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich,
b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 55 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich;
2) opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie, bez ważnego biletu:
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich,
b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich;
3) opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków:
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich,
b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich;
4) opłata dodatkowa za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub zmianę trasy pojazdu - 140 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich;
5) opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia:
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 5 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich,
b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 7 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanego na liniach miejskich;
6) osoby do 16 roku życia oraz posiadające bilety imienne - po okazaniu uprawnienia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - zwolnione są od opłaty dodatkowej.


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe


§ 16.

Bilety wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresów, na jakie były wystawione.

§ 17.

Traci moc uchwała nr LI/674/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 103, poz. 1366).


§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2011 r.


Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 106 poz. 697, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96 poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 127, poz. 857.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 i Nr
130, poz. 1112, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. 219, poz. 1408 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
4) W dniu podejmowania uchwały - ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371- tekst jednolity z późn zm.)

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2011-03-24 07:43:49Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu