Uchwała nr XLIII/558/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr XLIII/558/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.1), art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 - z późn. zm.)2, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.3) oraz art. 33a ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, tekst jednolity z późn. zm.4) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XXXVI/494/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe
świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
§ 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

"1) opłata dodatkowa za przejazd osoby bez waznego biletu:

     a) płatna natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty -  80,00 zł

     b) płatna po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiazującego do uiszczenia opłaty - 150,00 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2009 r.

 

Przewodniczący Rady

                                                    Adam Urbaniak

 

 

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458.

2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 106 poz. 697, z 1999 r. Nr 106
  poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, z 2003 r. Nr 96 poz. 874 oraz z 2008 r. Nr 223 poz. 1458.

3.Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 144, poz. 1204 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r.
  Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz 2008 r. Nr 157, poz. 976.

4.Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 125, poz. 1371, Nr 113 poz. 984, Nr 113, poz. 984
  i Nr 130, poz. 1112, z 2004 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780 z 2006 r. Nr 133, poz. 935 oraz z 2008 r. Nr 219, poz. 1408.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2009-05-07 10:26:20Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu