UCHWAŁA NR XLV.388.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 marca 2013r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR XLV.388.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XLV.388.2013
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 26 marca 2013r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do
przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej
świadczone przez Miejski
Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia

20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 tekst jednolity), art. 15 ust. 5,

art. 33a ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1173

tekst jednolity z późn zm.2)) oraz art. 15 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 tekst jednolity z późn. zm.3)) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV.199.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012r., poz. 107) uchyla się § 15.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Adam Urbaniak

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,

poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,

poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,

poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r.

poz. 567 oraz z 2013r., poz. 153.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r., poz. 1529.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 228, poz. 1368.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2013-04-19 07:24:24Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu