Uchwała nr XLVI/602/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 maja 2009 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr XLVI/602/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 maja 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin sąsiednich, z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie międzygminne.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.1) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, tekst jednolity z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XXXVI/493/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie Miasta Zielona Góra oraz Gmin sąsiednich, z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie międzygminne § 3 ustęp 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

 

"§ 3 3. f) przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących, cuchnących i innych przedmiotów mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażerów lub uszkodzenie pojazdu (ostre narządzia, otwarte naczynia z farbą lub smarem, rowery, itp.)."

    

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady

                                                    Adam Urbaniak

 

 

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 128, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130  poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97 poz. 962 Nr 160, poz. 1678, NR 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 oraz 2008 r. Nr 219, poz. 1408. 

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2009-05-07 12:50:40Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu