Uchwała nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2000 r. oraz Uchwała nr V/28/03 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 25 lutego 2003 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2000 r. oraz Uchwała nr V/28/03 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.
Na podstawie art. 18, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 27, poz.195 z 1988 r. - j. t. z późn. zm.), art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. - j. t. z późn. zm.) art. 34, ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe )Dz. U. Nr 119, poz. 575 z 1995 r. - j. t. z późn. zm.), art. 4, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1


1. Ustala się ceny brutto biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra, na liniach dziennych:
    1. biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych
        a. normalnych :  2,00 zł
        b. ulgowych :  1,00 zł
    2. biletów jednodniowych
        a. normalnych :  8,00 zł
        b. ulgowych :  4,00 zł
    3. biletów imiennych - dziesięciodniowych
        a. normalnych :  46,00 zł
        b. ulgowych :  23,00 zł
    4. biletów imiennych trzydziestodniowych
        a. normalnych :  68,00 zł
        b. ulgowych :  34,00 zł
    5. biletów imiennych - dziewięćdziesięciodniowych
        a. normalnych :  190,00 zł
        b. ulgowych :  95,00 zł
    6. biletów trzydziestodniowych na okaziciela :  150,00 zł
2. Ustala się cenę brutto biletów za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra, na liniach nocnych (obecnie linia nocna jest zawieszona), w wysokości 5,00 zł za przejazd jednej osoby.
3. Ceny brutto za przewóz bagażu, wózków dziecięcych lub zwierząt (z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach) ustala się w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednoprzejazdowego normalnego.
4. Do przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze upoważniają tylko bilety z nadrukiem MZK Zielona Góra.


§ 2


1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach dziennych przysługują:
    a. posłom i senatorom - na podstawie właściwej legitymacji,
    b. inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego,
    c. opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej    egzystencji - na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą.
2. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach dziennych, na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
    a. dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka, osoby opiekującej się nim w czasie podróży,
    b. uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej,
    c. osobom, które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek,
    d. osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub dawnego orzeczenia o I grupie inwalidztwa),
    e. osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym świadczenia socjalne, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej),
    f. osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność,
    g. pracownikom Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym - na podstawie ważnego, imiennego biletu wolnej jazdy, wydanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze,
    h. umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze do stopnia podoficera włącznie - na podstawie legitymacji służbowej,
    i. osobom będącym członkami Związku Sybiraków, zamieszkałym w Zielonej Górze - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze, legitymacji Związku Sybiraków,
    j. osobom będącym członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, zamieszkałym w Zielonej Górze - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
    k. osobom, którym Rada Miejska w Zielonej Górze nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Zielona Góra - na podstawie legitymacji według wzoru ustalonego przez Zarząd Miasta,
    l. kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działających na zlecenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym.
3. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach nocnych (obecnie linia nocna jest zawieszona), na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
    a. dzieciom do lat 4,
    b. osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży,
    c. pracownikom Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze,
    d. kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działających na zlecenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - w czasie wykonywania obowiązków służbowych.


§ 3


1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów, na liniach dziennych przysługują:
    a. kombatantom i innym osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach (Dz. U. Nr 142 poz. 950) - na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich,
    b. studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
    c. dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, nie objętej obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej.
2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów, na liniach dziennych na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
    a. uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
    b. dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka, rodziców, opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
    c. emerytom i osobom do 70 roku życia, pobierającym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy, nie pozostającym w stosunku pracy powodującym zawieszenie wypłaty świadczeń, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
d. zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie ważnego (przez 1 miesiąc od daty wydania) zaświadczenia z Powiatowego Biura Pracy w Zielonej Górze.


§ 4

 

Bilet okresowy imienny powinien zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zdjęcie posiadacza biletu oraz wpisany tytuł do ulgi, w przypadku biletów ulgowych.


§ 5

 

1. Za przewóz osób niepełnosprawnych, busami w systemie radio - taxi, na terenie miasta Zielona Góra będzie pobierana opłata brutto, według wskazań taksometru.
2. Ustalenia do wskazań taksometru określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

(od 01.09.2007 r. na zlecenie miasta Zielona Góra usługi te realizuje prywatny przewoźnik)


§ 6


Za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, ustala się opłaty dodatkowe brutto, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zielona Góra.


§ 8

 

Traci moc uchwała nr II/10/94 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 2 września 1994 r. w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra - j. t. zamieszczony w obwieszczeniu Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 1998 r. z późn. zm.).


§ 9

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2000 r., z wyjątkiem & 5 , który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

 

Przewodnicząca      
Rady Miejskiej      
Jolanta Danielak      

(Uchwała nr XXIII/252/2000)      
oraz      
Przewodniczący      
Rady Miejskiej      
Lesław Batkowski      

(Uchwała nr V/28/03)

 

  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2000 r.

 

Ustalenia dla wskazań taksometru, dla przewozu osób niepełnosprawnych, busami, w systemie radio-taxi.  ( Od 01.09.2007 r. na zlecenie miasta Zielona Góra usługi te realizuje prywatny przewoźnik)

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2006-02-01 14:54:44Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu