UCHWAŁA NR XXV.199.2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 grudnia 2011 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR XXV.199.2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XXV.199.2011
Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.[1]) ), art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 tekst jednolity), art. 15 ust. 5, art. 33a ust. 6, i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601- tekst jednolity z późn. zm.[2]) ) oraz art. 15 ust 1 pkt 10, 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1.
Zasady ogólne 

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz przepisy taryfowe w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej MZK w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2. 

§ 2. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gmin, które powierzyły Miastu Zielona Góra realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowościami gmin w ramach zawartych porozumień międzygminnych[3]) . 

Rozdział 2.
Ceny biletów 

§ 3. Ustala się strefy biletowe w obszarze obowiązywania uchwały objętym publicznym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK: 

1) miejską strefę biletową obejmującą obszar Miasta Zielona Góra; 

2) podmiejską strefę biletową na obszarze gmin, o których mowa w § 2, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gmin i z powrotem; 

3) pozamiejską strefę biletową , poza granicami Miasta Zielona Góra, obejmującą przejazdy na terenie miejscowości podmiejskich oraz pomiędzy tymi miejscowościami. 

§ 4. 1. Ustala się ceny papierowych biletów jednorazowych zakupionych w automatach biletowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK: 

1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych: 

a) w miejskiej strefie biletowej: 

- normalnych – 3,00 zł, 

- ulgowych – 1,50 zł, 

b) w podmiejskiej strefie biletowej: 

- normalnych – 4,40 zł, 

- ulgowych – 2,20 zł, 

c) w pozamiejskiej strefie biletowej: 

- normalnych – 3,40 zł, 

- ulgowych – 1,70 zł; 

2) biletów dobowych (24 godzinnych) - ważnych przez 24 godziny od czasu skasowania, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a) w miejskiej strefie biletowej: 

- normalnych – 12,00 zł, 

- ulgowych – 6,00 zł, 

b) we wszystkich strefach biletowych: 

- normalnych – 20,00 zł, 

- ulgowych – 10,00 zł. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu. 

§ 5. 1. Ustala się ceny za przejazdy do dwóch przystanków płacone biletem elektronicznym (krótki przejazd) na podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu: 

1) w miejskiej strefie biletowej – 1,00 zł; 

2) w podmiejskiej strefie biletowej – 2,00 zł; 

3) w pozamiejskiej strefie biletowej – 1,30 zł. 

2. Ceny określone w ust. 1 są jednakowe dla wszystkich pasażerów z wyłączeniem osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. 

§ 6. 1. Ustala się ceny za przejazdy w miejskiej strefie biletowej płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu: 

1) od 3 do 8 przestanków: 

a) normalnych – 2,60 zł, 

b) ulgowych – 1,30 zł; 

2) powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek: 

a) normalnych – 0,04 zł, 

b) ulgowych – 0,02 zł. 

2. Maksymalna opłata za przejazd nie może być większa niż: 

1) bilet normalny – 3,00 zł, 

2) bilet ulgowy – 1,50 zł; 

§ 7. 1. Ustala się ceny za przejazdy w podmiejskiej strefie biletowej płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu: 

1) od 3 do 8 przestanków: 

a) normalnych – 4,00 zł, 

b) ulgowych – 2,00 zł; 

2) powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek 

a) normalnych – 0,04 zł; 

b) ulgowych – 0,02 zł. 

2. Maksymalna opłata za przejazd nie może być większa niż: 

1) bilet normalny – 4,40 zł, 

2) bilet ulgowy – 2,20 zł. 

§ 8. Ustala się ceny za przejazdy w pozamiejskiej strefie biletowej płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu: 

1) od 3 do 8 przestanków: 

a) normalnych – 3,20 zł, 

b) ulgowych – 1,60 zł; 

2) powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek: 

a) normalnych – 0,04 zł, 

b) ulgowych – 0,02 zł; 

3) maksymalna opłata za przejazd nie może być większa niż: 

a) normalnych – 3,40 zł, 

b) ulgowych – 1,70 zł. 

§ 9. 1. Bilet elektroniczny upoważnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 20 min. 

2. Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem 

3. Czas 20 minut liczony jest pomiędzy rejestracją wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego. 

§ 10. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w miejskiej strefie biletowej: 

1) sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych, z określoną ilością przejazdów (bilet traci ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływem czasu ważności – w zależności co pierwsze nastąpi): 

a) 30-przejazdowych: 

- normalnych – 60,00 zł, 

- ulgowych – 30,00 zł, 

b) 90-przejazdowych: 

- normalnych – 76,00 zł, 

- ulgowych – 38,00 zł; 

2) sieciowych biletów na okaziciela trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów: 

- normalnych – 200,00 zł; 

3) sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów (bilet mobilny) : 

a) normalnych – 90,00 zł, 

b) ulgowych – 45,00 zł; 

4) sieciowych biletów imiennych dziewięćdziesięciodniowych bez limitu ilości przejazdów: 

a) normalnych – 260,00 zł, 

b) ulgowych – 130,00 zł. 

§ 11. 1. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w podmiejskiej strefie biletowej oraz w pozamiejskiej strefie biletowej jak w ust. 2 - 5. 

2. Ustala się ceny biletów imiennych trzydziestodniowych – w podmiejskiej strefie biletowej: 

1) bez możliwości przesiadki w miejskiej strefie biletowej: 

a) normalnych – 130,00 zł, 

b) ulgowych – 65,00 zł; 

2) z możliwością przesiadki w miejskiej strefie biletowej: 

a) w tym 45 przejazdów na liniach miejskich: 

- normalnych – 140,00 zł, 

- ulgowych – 70,00 zł, 

b) w tym 90 przejazdów na liniach miejskich: 

- normalnych – 160,00 zł, 

- ulgowych – 80,00 zł, 

c) bez limitu ilości przejazdów na liniach miejskich: 

- normalnych – 180,00 zł, 

- ulgowych – 90,00 zł. 

3. Ustala się ceny biletów imiennych trzydziestodniowych – z wybranej miejscowości w pozamiejskiej strefy biletowej przez miejską strefę biletową do innej miejscowości w pozamiejskiej strefy biletowej z możliwością przesiadki w miejskiej strefie biletowej - bez limitu ilości przejazdów na liniach miejskich: 

1) normalnych – 230,00 zł; 

2) ulgowych – 115,00 zł. 

4. Ustala się ceny biletów imiennych trzydziestodniowych – w pozamiejskiej strefie biletowej z zastrzeżeniem ust. 5: 

1) 30-przejazdowych: 

a) normalnych – 64,00 zł, 

b) ulgowych – 32,00 zł; 

2) 50-przejazdowych: 

a) normalnych – 76,00 zł, 

b) ulgowych – 38,00 zł; 

3) 80-przejazdowych: 

a) normalnych – 84,00 zł, 

b) ulgowych – 42,00 zł; 

4) bez limitu ilości przejazdów: 

a) normalnych – 114,00 zł, 

b) ulgowych – 57,00 zł. 

5. Bilet określony w ust. 4 traci ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływem czasu ważności w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

§ 12. 1. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych imiennych - szkolnych - ważnych przez kolejnych jedenaście miesięcy na wszystkie linie w ramach strefy biletowej z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) w miejskiej strefie biletowej – 380,00 zł; 

2) w podmiejskiej strefie biletowej – 700,00 zł; 

3) w pozamiejskiej strefie biletowej – 410,00 zł. 

2. Termin ważności biletu określonego w ust. 1 nie może przekroczyć 30 września następnego roku. 

§ 13. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych, imiennych - studenckich semestralnych na jeden semestr - na okresy od 1 października do 15 lutego roku następnego (I semestr) i od 16 lutego do 30 czerwca (II semestr): 

1) w miejskiej strefie biletowej – 170,00 zł; 

2) w podmiejskiej strefie biletowej – 320,00 zł. 

§ 14. Ustala się ceny sieciowych imiennych biletów trzydziestodniowych obowiązujących we wszystkich strefach biletowych: 

1) normalnych - 360,00 zł; 

2) ulgowych - 180,00 zł. 

§ 15. 1. Bilet okresowy zapisany jest na bilecie elektronicznym. 

2. Bilet elektroniczny zawiera dane: 

1) imię i nazwisko posiadacza; 

2) adres zamieszkania; 

3) PESEL; 

4) trasę przy biletach podmiejskich; 

5) zdjęcie posiadacza biletu; 

6) wpisany tytuł do ulgi w przypadku biletów ulgowych. 

3. Ważność biletu okresowego zapisana jest na bilecie elektronicznym. 

§ 16. Ustala się cenę za przewóz bagażu (w tym rowerów) lub/i zwierząt, z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach, w wysokości odpowiadającej cenie: 

1) papierowego biletu jednoprzejazdowego normalnego obowiązującego na danej trasie lub 

2) elektronicznego biletu jednoprzejazdowego normalnego, obowiązującego na danej trasie. 

Rozdział 3.
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

§ 17. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują: 

1) dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży; 

2) uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej; 

3) osobom które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek; 

4) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej); 

5) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym świadczenia socjalne wypłacane przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej); 

6) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność; 

7) pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnego, imiennego uprawnienia, wydanego przez MZK; 

8) umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej; 

9) osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2 - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku; 

10) osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2 - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę; 

11) osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta; 

12) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym; 

13) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę ‘‘Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadany przez Polski Czerwony Krzyż", za oddanie w przypadku kobiet 15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; na podstawie tych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. 

§ 18. Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują: 

1) uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej; 

2) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka albo rodziców lub opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka; 

3) emerytom, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta; 

4) osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminach, o których mowa w § 2, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu; 

5) uczestnikom studiów III stopnia na podstawie legitymacji uczestnika studiów; 

6) osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te instytucje; 

7) osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i stosownego zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te instytucje na rentę rodzinną; 

8) zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania. 

§ 19. 1. Przy wystawieniu biletu elektronicznego zostaną potwierdzone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie dokumentów wymienionych w § 17 i § 18. 

2. Imienny bilet elektroniczny stanowi dokument potwierdzający ulgi w czasie przejazdu autobusem. 

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra, do bezpłatnych przejazdów i biletów ulgowych w „Dniu bez samochodu" oraz w celu obsługi innych uroczystości, jak również wprowadzania promocyjnych opłat za przejazdy dokonywanych biletem elektronicznym w różnych okresach czasu na różnych liniach, nie większych jednak niż maksymalna cena za normalny bilet obowiązujący na danej trasie. 

Rozdział 4.
Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych 

§ 21. Za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, ustala się następujące opłaty dodatkowe: 

1) opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu: 

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 30 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej, 

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 55 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej; 

2) opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie, bez ważnego biletu: 

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej, 

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej; 

3) opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków: 

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej, 

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej; 

4) opłata dodatkowa za spowodowanie bezuzasadnionej przyczyny zatrzymania pojazdu lub zmianę trasy pojazdu – 140 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej; 

5) opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia: 

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 5 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej, 

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 7 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej; 

6) osoby do 16 roku życia oraz posiadające bilety imienne - po okazaniu uprawnienia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - zwolnione są od opłaty dodatkowej. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 22. Bilety wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresów, na jakie były wystawione. 

§ 23. Traci moc uchwała nr V.38.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 33, poz. 670). 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 r. 

 

 

Przewodniczący Rady 


Adam Urbaniak

 


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.

[2]Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

[3]Porozumienia międzygminne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2011 r. Nr 33, poz. 685 oraz Nr 56, poz. 1138.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2012-01-23 09:39:38Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu