Uchwała nr XXXVI/492/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr XXXVI/492/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.1) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm. 2), uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

Przedmiot i zakres działania

§ 1

1. Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, zwanego dalej Zakładem, jest zaspakajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze MiastaZielona Góra oraz Gmin które zawarły porozumienia międzygminne w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej.

2. Zakład może ponadto świadczyć inne usługi materialne i niematerialne związane z działalnościąpodstawową.

 

Rozdział II

Organizacja Zakładu

 

§ 2

1. Działalnością Zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zielona Góra.

3. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonegoprzez Prezydenta Miasta.

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest dyrektor w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.

5. Zastępca dyrektora, główny księgowy oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania określonego przez dyrektora.

 

§ 3

1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu rzeczowo - finansowego.

2. Dyrektor kieruje Zakładem w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo - finansowego przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora ds. technicznych;

2) zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych - głównego księgowego;

3) podległych komórek i stanowisk funkcyjnych.

3. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowe zadania określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora.

 

Rozdział III

Mienie Zakładu

 

§ 4

1. Mienie Zakładu jest mieniem Miasta Zielona Góra.

2. Do mienia Zakładu stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity z późn. zm.3).

 

§ 5

1. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdawczość finansową określoną w przepisach dotyczących gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem miasta przeprowadza Prezydent Miasta Zielona Góra.

 

Rozdział IV

System kontroli wewnętrznej

 

§ 6

1. W Zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej sprawdzający celowość,gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.

2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez dyrektora.

3. Ogólny nadzór nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej sprawuje dyrektor, któryodpowiada za jego zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie.

 

Rozdział V

Nadzór nad Zakładem

 

§ 7

1. Kontroli działalności Zakładu może dokonywać Rada Miasta Zielona Góra i PrezydentMiasta Zielona Góra.

2. Oceny pracy dyrektora Zakładu dokonuje Prezydent Miasta Zielona Góra.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

 

§ 8

Traci moc uchwała nr XIII/144/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze oraz uchwała Nr XXXVI/328/93 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 1 lipca 1993 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielonej Góry.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr

116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz.

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 97 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz.

668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1937 i Nr 96, poz. 874.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr130, poz.

1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468

i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2009-09-23 11:31:53Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu