Uchwała nr XXXVI/493/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr XXXVI/493/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami Miejskiego

Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin sąsiednich

z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie międzygminne.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.[1]) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601- tekst jednolity z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

 

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU AUTOBUSAMI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W ZIELONEJ GÓRZE.

 

 

§ 1

1. Regulamin przewozów określa podstawowe prawa i obowiązki pasażerów korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, zwanego dalej MZK, a także prawa i obowiązki przewoźnika oraz osób go reprezentujących, a w szczególności kontrolerów biletowych.

2. Usługi przewozowe MZK prowadzone są na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra, Świdnica, Czerwieńsk, Zabór.

3. Rodzaje biletów i wysokość opłat za przejazdy oraz przewóz bagażu autobusami komunikacji miejskiej, uprawnienia do ulg i bezpłatnych przejazdów określa odrębna uchwała Rady Miasta Zielona Góra.

 

§ 2

1. Do przejazdu autobusami MZK upoważniają bilety z nadrukiem „MZK Zielona Góra".

2. Bilet zabrudzony lub zniszczony jest nieważny (zabrudzenie lub zniszczenie uniemożliwiające stwierdzenie przez kontrolującego ważności biletu).

 

§ 3

1. Wsiadanie do i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Zabrania się wsiadania przednim pomostem, wyjątek stanowią: osoby z widocznym kalectwem, oraz kobiety w widocznej ciąży.

2. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone jako: „miejsce dla inwalidy", „miejsce dla osoby z dzieckiem", „miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim", „miejsce dla kobiety w widocznej ciąży", zobowiązany jest do jego zwolnienia w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone.

3. W autobusach MZK zabrania się:

a) wsiadania (wskakiwania) do pojazdu i wysiadania (wyskakiwania) w czasie jazdy, w czasie zamykania się drzwi pojazdu oraz po sygnale dźwiękowym poprzedzającym zamknięcie drzwi,

b) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy poprzez nieuzasadnione użycie urządzenia awaryjnego otwierania drzwi,

c) nieuzasadnionego używania sygnału zatrzymania pojazdu,

d) tarasowania drzwi pojazdu,

e) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

f) przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących, cuchnących i innych przedmiotów mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażerów lub uszkodzenie pojazdu (ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbą lub smarem, rowery, rowerki, wózki inwalidzkie samojezdne, itp.),

g) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub wnętrze pojazdu (lodów, frytek, itp.),

h) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń zakłócających spokój w pojeździe,

i) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

k) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,

4. W autobusach powinny być umieszczone w widocznych miejscach:

a) regulamin przewozów,

b) informacja o obowiązujących cenach biletów,

c) informacja o obowiązujących ulgach i zwolnieniach z opłat,

d) informacja o formie przeprowadzania kontroli biletowej.

 

§ 4

1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać
go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.

2. Pasażer niezwłocznie po wejściu do autobusu zobowiązany jest skasować właściwy bilet.

3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie, jak również korzystać z biletu otrzymanego od osoby wysiadającej.

4. Pasażer korzystający z bezpłatnego przejazdu lub z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kontrolującego ważny dokument uprawniający go do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu.

5. Pasażer odpowiada wobec MZK za zawinione przez siebie szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.

6. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być nie dopuszczone do przejazdu lub usunięte z autobusu.

7. Osoby uciążliwe dla pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być usunięte z autobusu.

8. Pasażerowi, którego usunięto z autobusu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za przejazd.

 

§ 5

1. Zabrania się kierowcy prowadzenia wszelkich rozmów oraz palenia tytoniu w czasie jazdy.

2. Kierowca po zakończeniu na pętli czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz
po upływie czasu przewidzianego na odpoczynek lub posiłek (podczas ich wykonywania pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie) zobowiązany jest podjechać niezwłocznie na przystanek
dla wsiadających w celu umożliwienia oczekującym pasażerom zajęcia miejsca w pojeździe. Powyższe nie dotyczy pętli ulicznej na ul. Zawadzkiego „Zośki".

3. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerom tych pojazdów posiadających ważny bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży z tym samym biletem, następnym pojazdem tej samej linii lub pojazdem zastępczym, podstawionym przez MZK.

4. MZK nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu lub zmiany kierunku jazdy pojazdów spowodowanych siłą wyższą, zarządzeniami organów porządkowych lub innych niezależnych od MZK.

 

§ 6

1. Pasażer powinien posiadać skasowany bilet normalny, zgodnie z taryfą obowiązująca na danej trasie, za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 20 x 40 x 60cm.

2. Instrumenty muzyczne przewożone w futerałach przekraczających powyższe wymiary
nie podlegają opłacie.

3. Dziecko w czasie przejazdu autobusem powinno być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest przypięte szelkami zabezpieczającymi przed wypadnięciem z wózka.

4. Przewóz psów, w liczbie nie większej niż jeden, pod opieką dorosłego pasażera, jest dozwolony pod warunkiem, że:

a) podróżny posiada normalny bilet na psa,

b) podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa

c) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.

5. Przewóz małych zwierząt trzymanych na rękach nie podlega opłacie.

6. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi w autobusie, należy
do pasażera.

7.  Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 

§ 7

1. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli biletów są kontrolerzy i kierowcy autobusu MZK lub kontrolerzy wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie MZK, posiadający ważny identyfikator z fotografią i numerem służbowym.

2. Kontroler w czasie kontroli musi mieć identyfikator umieszczony w widocznym dla pasażera miejscu. W przypadku braku pasażer ma prawo żądać od kontrolującego okazania identyfikatora.

3. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu na swój przejazd, przewóz bagażu lub psa,
a jednocześnie nie ma odpowiedniej gotówki na uiszczenie opłaty dodatkowej lub odmawia zapłaty, zobowiązany jest okazać kontrolerowi dokument tożsamości z fotografią.

4. Brak dokumentu upoważniającego do bezpłatnego i ulgowego przejazdu upoważnia osoby kontrolujące do żądania opłaty dodatkowej.

5. Kontrolujący jest zobowiązany spisać dane personalne pasażera bez ważnego biletu lub bez dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i wręczyć wezwanie do zapłaty opłaty udzielając jednocześnie informacji co do miejsca i terminu jej uiszczenia oraz sposobu składania reklamacji.

6. W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu upoważniającego do ulgi albo bezpłatnego przejazdu i odmawia okazania dokumentu kontrolujący ma prawo, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.

7. Koszty dodatkowe związane z interwencją służb porządkowych ponosi pasażer.

8. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje dyrektor jednostki upoważnionej do kontroli biletów. Ostateczną decyzję w sprawie uiszczenia opłaty dodatkowej podejmuje dyrektor MZK.

 

§ 8

 Traci moc uchwała nr XVI/186/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 września 1999 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Zielona Góra „Regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze".

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielonej Góry.

 

§ 10

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Adam Urbaniak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 125, poz. 1371, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935.

 

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2008-12-22 11:12:35Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu