Uchwała nr XXXVI/494/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16.12.2008 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr XXXVI/494/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16.12.2008 r.

 

w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe
świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.[1]), art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 - z późn. zm.[2]), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.[3]) oraz art. 33a ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, tekst jednolity z późn. zm.[4]) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Zasady ogólne

 

§ 1

W celu zaspakajania zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Miasto Zielona Góra świadczy usługi na obszarze Miasta Zielonej Góry oraz przejęło wykonywanie tych zadań na obszarze Gmin Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór na podstawie porozumień międzygminnych.

 

§ 2

 Organizatorem lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Zielonej Góry oraz Gmin o których mowa w § 1 jest Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej MZK.

 

Rozdział 2

Strefy biletowe i ceny biletów

 

§ 3

 Ustala się strefy biletowe w obszarze objętym lokalnym transportem zbiorowym świadczonym środkami komunikacji miejskiej MZK:

1) miejską strefę biletową obejmującą obszar administracyjny Miasta Zielonej Góry,

2) pierwszą podmiejską strefę biletową na obszarze Gmin, o których mowa w § 1, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gmin i z powrotem z wyłączeniem miejscowości wymienionych w pkt. 3,

3) drugą podmiejską strefę biletową na obszarze Gmin, o których mowa w § 1 obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości: Wysokie, Laski, Nietków, Letnica i z powrotem,

4) strefę biletową na terenie miejscowości podmiejskiej.

 

§ 4

Ustala się ceny urzędowe biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w miejskiej strefie biletowej:

1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:

a) normalnych                                           -        2,00 zł,

b) ulgowych                                              -        1,00 zł;

2) biletów dobowych (24 godzinnych) - ważnych na terenie miasta Zielona Góra przez 24 godziny od czasu skasowania (podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu):

a) normalnych                                           -        8,00 zł,

b) ulgowych                                              -        4,00 zł;

3) sieciowych biletów imiennych - dziesięciodniowych:

a) normalnych                                           -       46,00 zł,

b) ulgowych                                              -        23,00 zł;

4) sieciowych biletów imiennych -  trzydziestodniowych:

a) normalnych                                           -        68,00 zł,

b) ulgowych                                              -        34,00 zł;

5) sieciowych biletów imiennych - dziewięćdziesięciodniowych:

a) normalnych                                           -       190,00 zł,

b) ulgowych                                              -         95,00 zł;

6) biletów jednorazowych na linię nocną

            a) normalnych                              -          5,00 zł,

            b) ulgowych                                 -          2,50 zł;

7) sieciowych biletów normalnych na okaziciela trzydziestodniowych    -            150,00 zł.

 

§ 5

Ustala się ceny urzędowe biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez MZK do i z wybranych miejscowości podmiejskich obowiązujące w miejskiej strefie biletowej oraz w pierwszej lub drugiej strefie biletowej podmiejskiej:

1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:

a) normalnych (strefa miejska oraz pierwsza strefa podmiejska)            -       3,20 zł,

b) ulgowych (strefa miejska oraz pierwsza strefa podmiejska)               -       1,60 zł,

c) normalnych (strefa miejska oraz druga strefa podmiejska)                -       4,20 zł,

d) ulgowych (strefa miejska oraz druga strefa podmiejska)                   -       2,10 zł,

e) normalnych na terenie miejscowości podmiejskiej                            -        2,20 zł,

f) ulgowych na terenie miejscowości podmiejskiej                                -        1,10 zł;

2) biletów okresowych imiennych trzydziestodniowych (z wybranej miejscowości w danej strefie podmiejskiej + strefa miejska):

a) normalnych z i do pierwszej strefy podmiejskiej                               -     112,00 zł,

b) ulgowych z i do pierwszej strefy podmiejskiej                                  -       56,00 zł,

c) normalnych z i do drugiej strefy podmiejskiej                                  -      134,00 zł,

d) ulgowych z i do drugiej strefy podmiejskiej                                     -        67,00 zł,

e) normalnych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do innej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej   

                                                                                                      -       156,00 zł,

f) ulgowych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do innej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej     

                                                                                                       -         78,00 zł,

g) normalnych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej     

                                                                                                       -       178,00 zł,

h) ulgowych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej    

                                                                                                       -        89,00 zł,

i) normalnych na terenie miejscowości podmiejskiej                            -         62,00 zł,

j) ulgowych na terenie miejscowości podmiejskiej                               -         31,00 zł.

 

§ 6

Wprowadza się: bilet okresowy ulgowy imienny - szkolny ważny przez kolejnych jedenaście miesięcy na wszystkie linie w ramach strefy biletowej (termin ważności biletu musi skończyć się z dniem 30 września następnego roku) i ustala się ceny biletów:

a) w miejskiej strefie biletowej                                                          -        300,00 zł,

b) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości

w pierwszej strefie podmiejskiej                                                        -        500,00 zł,

c) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości

w drugiej strefie podmiejskiej                                                            -       600,00 zł,

d) na terenie miejscowości podmiejskiej                                             -       280,00 zł.

 

§ 7

 1.  Wprowadza się bilet okresowy ulgowy, imienny - studencki semestralny na okresy od 1 października do 15 lutego roku następnego (I semestr) i od 16 lutego do 30 czerwca (II semestr).

2. Cena biletu studenckiego na okres jednego semestru wynosi:

a) w miejskiej strefie biletowej                                                            -       135,00 zł,

b) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości

w pierwszej strefie podmiejskiej                                                          -       225,00 zł,

c) w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości

w drugiej strefie podmiejskiej                                                              -       270,00 zł.

 

§ 8

Wprowadza się bilety obowiązujące we wszystkich strefach biletowych i ustala się ceny biletów:

1) biletów dobowych, ważnych we wszystkich strefach przez 24 godziny od czasu skasowania -podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu:

a) normalnych                                                                                    -         12,00 zł,

b) ulgowych                                                                                        -          6,00 zł;

2) sieciowych imiennych biletów trzydziestodniowych:

a) normalnych                                                                                    -        250,00 zł,

b) ulgowych                                                                                       -        125,00 zł.

 

§ 9

1. Bilet okresowy składa się z legitymacji wydanej przez MZK i znaczka do biletu. Legitymacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, trasę przy biletach podmiejskich, zdjęcie posiadacza biletu, oraz wpisany tytuł do ulgi w przypadku biletów ulgowych.

2. Ważność biletu okresowego oznaczona jest na znaczku wydanym na podstawie legitymacji.

 

§ 10

Ustala się cenę za przewóz bagażu, zwierząt (z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach) w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednoprzejazdowego normalnego obowiązującego na trasie przejazdu.

 

Rozdział 3

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 

§ 11

1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach dziennych przysługują:

a) posłom i senatorom - na podstawie właściwej legitymacji,

b) inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego,

c) opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji - na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą.

2. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na liniach dziennych przysługują:

a) kombatantom i innym osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 - tekst jednolity z późn. zm.) - na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich,

b) studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

c)  dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, nie objętej obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej.

 

§ 12

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów, na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

1) na liniach dziennych:

a) dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim
w czasie podróży,

b) uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom,
w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej,

c) osobom które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek,

d) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej),

e) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym świadczenia socjalne wypłacane przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej),

f) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność,

g) pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym - na podstawie ważnego, imiennego uprawnienia, wydanego przez MZK,

h) umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej,

i)  osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i Gmin, o których mowa w § 1 - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku,

j) osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez
III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie miasta Zielona Góra i Gmin, o których mowa w § 1 - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,

k) osobom, którym Rada Miasta w Zielonej Górze nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta.

l) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym,

m) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i Gmin, o których mowa w § 1, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"  przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę ‘‘Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadany przez Polski Czerwony Krzyż", za oddanie w przypadku kobiet 15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Na podstawie powyższych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów;

2) na liniach nocnych:

a) pracownikom MZK - na podstawie ważnego, imiennego uprawnienia, wydanego przez MZK,

b) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działających na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym,

 

§ 13

 Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów, na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

1) na liniach dziennych:

a) uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

b) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka, rodziców, opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,

c) emerytom, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny (60 lat - kobiety, 65 lat mężczyźni) oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta,

d) osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i gminach, o których mowa w § 1 oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu,

e) uczestnikom studiów III stopnia na podstawie legitymacji uczestnika studiów,

f) osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON,  Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te instytucje,

g) zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie ważnego (przez 1 miesiąc od daty wydania) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze;

2) na liniach nocnych studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

 

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra, do bezpłatnych przejazdów i biletów ulgowych w „Dniu bez samochodu" oraz dla obsługi innych uroczystości.

 

Rozdział 4

Opłaty dodatkowe

 

§ 15

Za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, ustala się następujące opłaty dodatkowe:

1) opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu:

a) płatna natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia

dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty                          -       150,00 zł,

b) płatna po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu

zobowiązującego do uiszczenia opłaty                                           -       200,00 zł;

2) opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie, bez ważnego biletu:

a) płatna natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu

zobowiązującego do uiszczenia opłaty                                           -        60,00 zł,

b) płatna po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu

zobowiązującego do uiszczenia opłaty                                           -      100,00 zł;

3) opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków:

a)  płatna natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu

zobowiązującego do uiszczenia opłaty                                           -        60,00 zł,

b) płatna po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu

zobowiązującego do uiszczenia opłaty                                           -      100,00 zł;

4) opłata dodatkowa za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu

lub zmianę trasy pojazdu                                                             -      400,00 zł;

5) opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia:

a) płatna natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia

dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty                         -         10,00 zł,

b) płatna po terminie 7 dni od daty wystawienia

dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty                         -         15,00 zł;

6) osoby do 16 roku życia oraz posiadające bilety imienne - po okazaniu uprawnienia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - zwolnione są od opłaty dodatkowej.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 Tracą moc:

1)    uchwała nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra,

2)    uchwała nr XXXIX/469/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji, w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra,

3)    uchwała nr V/28/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra,

4)    uchwała nr LXII/551/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra,

5)    uchwała nr LXXV/669/06 z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra,

6)    uchwała nr VII/76/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.

 

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 18

 Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                          Adam Urbaniak

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

[2] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 106 poz. 697, z 1999 r. Nr 106
  poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 974.

[3] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 144, poz. 1204 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r.
  Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

[4] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 125, poz. 1371, Nr 113 poz. 984, Nr 113, poz. 984
  i Nr 130, poz. 1112, z 2004 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780
  oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2008-12-22 10:33:18Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu