Dostawa tablic elektronicznych wraz z ich montażem oraz rozbudową i poszerzeniem o nowe funkcje systemu dynamicznej informacji pasażerskiej - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Dostawa tablic elektronicznych wraz z ich montażem oraz rozbudową i poszerzeniem o nowe funkcje systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Znak sprawy7/UE/JRP/2019
Procedura postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniadostawa
Termin składania ofert2019-12-12

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa tablic elektronicznych wraz z ich montażem oraz rozbudową i poszerzeniem o nowe funkcje systemu dynamicznej informacji pasażerskiej” na terenie miasta Zielona Góra realizowanego w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

-        Dostarczenie 57 kompletów nowych dwustronnych (114 jednostronnych) tablic informacji pasażerskiej wykonanych w technologii LED oraz ich  montaż na  przystankach autobusowych na terenie miasta Zielona Góra we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

Dostawa obejmować będzie 34 komplety tablic prezentujących 3 najbliższe odjazdy i wiersz ogłoszeń oraz 23 komplety tablic prezentujących 5 najbliższych odjazdów i wiersz ogłoszeń;

-        Dokonanie demontażu 13 tablic obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra i przywiezienie ich do siedziby Zamawiającego w celu przeprowadzenia przez MZK prac konserwacyjnych, a następnie odebranie 12 kompletów tablic i dokonanie ich montażu we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie miasta Zielona Góra;

-        Dostarczenie i posadowienie słupów do istniejących fundamentów, zamontowanie tablic oraz dokonanie ich podłączenia do wyprowadzonego w fundamencie zasilania. Wykonawca pozyska w tym zakresie wszystkie zgody, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje wymagane Prawem budowlanym oraz przepisami obowiązującego prawa. Wykonawca zapewni personel posiadający ważne uprawnienia branżowe w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;

-        Rozbudowa i poszerzenie o nowe funkcje Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (dalej: „SDIP”) zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami;

-        Włączenie, uruchomienie i integracja tablic w SDIP;

-        Dostarczenie bezterminowych licencji użytkowania dla nowo dostarczanych tablic, na wszystkich określonych przez Zamawiającego polach eksploatacji, uwzględniając w to również licencje w ilości zapewniającej podłączenie dodatkowych 10 tablic;

-        Przeprowadzenie szkoleń z administrowania systemami informatycznymi służącymi do obsługi/zarządzania tablicami oraz z obsługi technicznej tablic;

-        Dostarczenie pełnej dokumentacji systemów informatycznych oraz pełnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej z posadowienia słupów i montażu
tablic wszędzie tam gdzie okaże się to niezbędne dla celów realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w minimalnej ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej jaki i w formie elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych - USB). Dokumentacja będzie się składać z opisu: systemów informatycznych, interfejsów służących do zapewnienia integracji, wszelkich wymaganych przez Wykonawcę procedur eksploatacyjnych / awaryjnych, czynności konserwacyjnych oraz wszelkich procedur / instrukcji wymaganych przez Zamawiającego i innych niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji i konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza musi zawierać wszystkie elementy wymagane Prawem budowlanym;

-        Przeniesie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, do wszelkich opracowań stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

-        Udzielenie Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia w tym wykonane prace, dostarczony sprzęt, sprawność działania systemu, itd. zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu oraz zapewni przez okres trwania gwarancji serwis.

Wykonawca przez okres trwania gwarancji musi zagwarantować Zamawiającemu nieodpłatne prawo do instalacji najnowszych wersji dostarczonych systemów, w tym systemu bazy danych. W okresie gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywanie wymaganych aktualizacji dotyczących sprzętu, systemu oraz systemów operacyjnych oraz zapewni raz na kwartał wykonywanie konserwacji baz danych. W ramach konserwacji wykona statystyki, reorganizację oraz przebudowanie pakietów dla kompletnego zestawu danych;

-        Oznaczenie, co najmniej elementów zewnętrznych automatów tabliczkami pamiątkowymi małego formatu zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji) w sposób uzgodniony z Zamawiającym

oraz wykonanie wszystkich pozostałych zobowiązań na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących część II SIWZ - Wzór Umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym część III SIWZ – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Główny kod CPV: 48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego

Dodatkowe kody:

48813100-1 - Elektroniczne tablice informacyjne

48813200-2 - System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

wyniki badań wymaganego parametru jasności takiej lub podobnej tablicy LED  wykonanego przez akredytowane laboratorium badawczego

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2019-10-24 09:32:55Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu